Cong thong tin Ban ton giao TP. Can Tho


Tin tức Công tác tôn giáo thành phố Cần Thơ

Ban tôn giáo

Ngày 12/05/2012 23:59 đăng bởi admin

         Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam là cơ quan thuộc bộ nội vụ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật tại Nghị định 91/2003/NĐ-CP, ngày 13/8/2003. Ngày 8 tháng 8 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 08/NĐ-CP chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.

(Xem chi tiết)